Istraživanja
Od 1997. vrlo aktivno provodimo razlicita istraživanja na temu nasilja nad ženama te pri tome suradujemo sa relevantnim institucijama, domacim i medunarodnim nevladinim organizacijama te kompetentnim strucnjakinjama.
Stop nasilju protiv žena (1997-2000)
Prvo istraživanje pod nazivom "Stop nasilju nad ženama" provele smo od 1997.g. do 2000.g. Istraživanje je uključivalo prikupljanje i objavljivanje podataka o nasilju nad ženama, pravnu analizu te prijedloge pravnih promjena, lobiranje za nove zakone putem javnih kampanja, TV spotove, postere, letke i sl. Istraživanje je uključivalo 5 godina statističkih podataka koji su objavljeni u publikaciji "Nasilje protiv žena 2000".
PREUZMITE  Dokument
Istraživanje o ekonomskom nasilju (2009)
U suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, u 2009. godini provele smo istraživanje pod nazivom "Ekonomsko nasilje nad ženama: Manifestacije, posljedice i putovi oporavka" u sklopu projekta "Ekonomski aspekti nasilja nad ženam i njihovom djecom: žene i zapošljavanje – utjecaj nasilja na djecu." Općeniti cilj ovog istraživanja bio je utvrditi probleme u ostvarivanju ekonomske i financijske samostalnosti žena koje su preživjele nasilje. Rezultati istraživanja ukazuju na izrazit značaj koji posao kao i nezavisne financije imaju za žene koje su preživjele nasilje.
PREUZMITE  Dokument
Izvještaj o zapošljavanju žena koje su preživjele nasilje (2011)
U sklopu projekta "Podrška socijalnom uključivanju i integracijij na tržište rada žena koje su preživjele nasilje u obitelji i ostale oblike rodno temeljenog nasilja", a koji je provedenom u sklopu IV komponente IPA programa, u suradnji sa Centrom za žene žrtve rata, provele smo analizu i istraživanje te objavile rezultate u izvještaju pod nazivom "Mogućnosti zapošljavanja za žene koje su preživjele nasilje." U sklopu istraživanja, napravljena je stručna pravna analiza ukupno 17 zakona te 8 domaćih i međunarodnih konvencija, politika i strategija. Također je napravljeno terensko istraživanje te fokus grupe sa ženama koje su preživjele nasilje. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti koje su mogućnosti zapošljavanja žena koje su preživjele nasilje u obitelji. Rezultati su pokazali da se žene susreću sa izrazito teškim problemima i pri zapošljavanju i pri zadržavanju zaposlenja te da se posebne mjere poticanja zapošljavanja žena žrtava nasilja gotovo uopće ne koriste. To je dovelo do svojevrsne evaluacije prakse od strane HZZ-a te su već u 2012. godini zamijećeni pomaci u zapošljavanju žena žrtva nasilja, barem što se tiče korisnica AŽKZ.
PREUZMITE  Dokument
 
Potražite pomoć!
Nazovite Žensko savjetovalište
radnim danom od 11 do 17 sati.
0800 55 44
Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.
Donirajte!
Donirajte izravno.
Upišite iznos        kn
Klikni ovdje za donaciju
Pridružite se!
Podržite nas na Facebooku i sudje-
lujte u našim aktivnostima.